Library Catalog

Results for search:   W-subjects= Dong and Qichang

No Previous Page Showing records 1 - 10 of 30
(maximum display is 1000 records)
Next Page
#
Author Title Year Date of Sale Locations Electronic
1
Dong, Qichang, Xing shu duo ying. Dong Qichang / Xing shu duo ying bian wei hui bian. 2016
Library Stacks / Regular loan
NK3634.T84 A4 2016


2
Dong, Qichang, Miao he shen li : Dong Qichang shu hua te zhan = Synthesis and departure in tradition : painting, calligraphy, and Dong Qichang (1555-1636) / bian ji Li Yumin, He Yanquan, Qiu Shihua. 2016
Library Stacks / Regular loan
ND1049.D66 A4 2016


3
Dong, Qichang, 1555-1636. Nan zong bei dou : Dong Qichang shu hua xue shu yan tao hui lun wen ji / Aomen yi shu bo wu guan bian. 2015
Library Stacks / Regular loan
ND1049.T82 N36 2015


4
Dong, Qichang, Tō Kishō shutokushō. 2004
Library Stacks / Regular loan
NK3634.T84 A4 2004


5
Cao, Yulin. Dong Qichang yu shan shui hua nan bei zong / Cao Yulin zhu. 2003


6
Dong, Qichang, Dong Qichang : da Tang Zhong xing song / [zhu bian Xu Liping]. 1996
Library Stacks / Regular loan
ND1049.T82 A4 1996


7
Dong, Qichang, Dong Qichang shu hua ji : Gu gong bo wu yuan, Tianjin shi yi shu bo wu guan, Nanjing bo wu yuan, Anhui sheng bo wu guan, Wuxi shi bo wu guan, Yangzhou shi bo wu guan cang hua. 1996
Folio Stacks / Regular loan
ND1049.D66 A4 1996


8
Fan, Bo, Dong Qichang / Fan Bo zhu. 1996
Library Stacks / Regular loan
N7349.T86 F36 1996


9
Dong, Qichang, Dong Qichang shu fa jing xuan / Xie Ji, An Ran deng xuan ji. 1994
Library Stacks / Regular loan
NK3634.D66 D66 1994


10
Dong, Qichang, Dong Qichang, Badashanren shan shui hua feng / Liu Pu, Huang Maorong, Lin Jia bian. 1994
Library Stacks / Regular loan
ND1049.T82 A4 1994


#   Author Title Year Date of Sale Location Electronic
No Previous Page

Next Page